Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana

JŪSU atbalsts un palīgs grūtajā brīdī...


Apbedīšanas pakalpojumi

Apbedīšana - mirušā apglabāšana, parasti ar sēru ceremoniju (atvadu zāle, katafalks, zārks, mācītājs vai runātājs, mielasts); bēres.
Bēres - mirušā apbedīšana (parasti pēc noteiktām paražām un ar noteiktām ceremonijām.
Mūsu uzdevums: nodrošināt mirušā pavadīšanu pēdējā ceļā.
Mūsu mērķis: bēru organizēšana un atbalsta sniegšana piederīgiem grūtajā brīdī.

+371 26 33 59 28, info(at)repatriacija.lv

Visā pasaulē strauji mainās apbedīšanas tradīcijas

Ne tikai guldīšana zemes klēpī, bet arī kremācija ir uzskatāma par normālu un cienījamu apbedīšanas veidu

Apbedīšanas standarts

Sniedzam apbedīšanas pakalpojumus pēc augstākiem standartiem, tajā skaitā Eiropas un nacionāliem standartiem, ievērojot reliģisko konfesiju apbedīšanas priekšnosacījumus, kā arī iedzīvotāju apbedīšanas tradīcijas, paražas un mirušā pēdējo gribu. Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas jomā aktīvi sekojam Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijām par labo praksi apbedīšanas pakalpojuma sniegšanas jomā. Ievērojam Konkurences padomes atzinumus attiecībā par apbedīšanas pakalpojumu nozares problēmjautājumiem, tajā skaitā patstāvīgi sekojam līdzi valstisko un nevalstisko organizāciju aktivitātēm apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas nozarē, kā arī iedzīvotāju ierosinājumiem un atziņām.


Pakalpojuma izklāsts un saturs


											
									

Rīgas pilsētas un piepilsētas kapsētas

Vispārējais saraksts

Zināšanai: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes viena no pamatfunkcijām ir organizēt, vadīt un kontrolēt Rīgas kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu; plānot un ierīkot jaunas kapsētas; piedalīties normatīvo aktu projektu par kapsētu jautājumiem sagatavošanā; nodrošināt precīzu un pārskatāmu apbedījumu uzskaiti, kā arī apbedījuma vietu kartēšanu.

Bolderājas kapsēta
Jaunciema kapsēta
I un II Meža kapsētas
Raiņa un Miķeļa kapsētas
Pļavnieku kapsēta
Ziepniekkalna kapsēta
Lāčupes kapsēta
Jaunā Ebreju kapsēta
Matīsa kapsēta
Sarkandaugavas-Sarkandaugavas kalna kapsēta
Pleskodāles, Mārtiņa un Torņakalna kapsētas
Juglas, Kapsila un Biķera kapsētas
Ivāna kapi
Piņķu kapi
Beberbeķu kapi

VSAA & Rīgas domes Sociālais dienests & Apbedīšanas pabalsts

Pieprasot apbedīšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums jebkurā VSAA nodaļā. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā. Iesniegumā pabalsta pieprasītājs norāda: (iesnieguma veidlapa)
1. vārdu un uzvārdu, personas kodu;
2. deklarētās dzīvesvietas adresi;
3. tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
4. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme);
5. mirušās personas vārds uzvārds, personas kods un miršanas datums.
Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā; apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs; ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Apbedīšanas pabalsta apmērs:

Apbedīšanas pabalstu nāves gadījumā piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā.
Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.
Ja apdrošinātā personas bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.
Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
Vidējo iemaksu algu un pabalsta apmēru aprēķina saskaņā ar MK noteikumiem Nr.270 un MK noteikumiem Nr.50.
NB! Ja miris pensionārs, viņa laulātais (arī vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs) papildus apbedīšanas pabalstam var saņemt vienreizēju pabalstu mirušā divu pensiju apmērā. Lai to saņemtu, pensionāra laulātajam VSAA jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai un laulātā miršanas apliecība.

Valsts apbedīšanas pabalsta vidējais apmērs (EUR)*

487 EUR - 2014.gadā

464 EUR - 2013.gadā

452 EUR - 2012.gadā
*Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Rīgas Sociālā dienesta materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 426,86, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru. Pabalsts tiek izmaksāts pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, vai pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu.
Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1 iesniegumu
2 personas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu)
3 ja personas miršanas fakts reģistrēts citā valstī, - attiecīgās valsts izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju (uzrādot oriģinālu) un likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu valsts valodā;
4 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu;
5 apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus.

Atgādinājums

Izdevumus apliecinoši dokumenti Rīgas Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Ja dokumentu iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, Rīgas Sociālais dienests izvērtē personas tiesības saņemt pabalstu.
Rīgas Sociālais dienests: Rīga, Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055/ 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW

Latvijas kapsētu karte

Latvijas tradīcijās ir mirušu cilvēku apglabāt kapavietā zemē, un Latvijas kapsētas ir viena no kultūrvēstures mantojuma redzamajām zīmēm. Ņemot vērā, ka NeoGeo.lv piedāvā entuziastiem iesaistīties Latvijas kapu kartes pilnveidošanas darbos. Tādējādi iniciatīva ir atbalstāma, un, aicinājums ikvienam pievienoties tai. Svarīgi ir norādīt ne tikai iztrūkstošās kapsētas, bet arī noteikt to koordinātas ar NeoGeo.lv Koordinātu lasītāju.


INFORMĀCIJA, kas ir jāzina ikkatram:

*sadarbībā ar darbajurists.lv

 • 1. Fiziskās personas tiesībspēja izbeidzas ar nāves brīdi.
 • 2. Aizgādība izbeidzas ar vecāku vai bērna nāvi.
 • 3. Aizbildnība izbeidzas aizbilstamajam ar viņa nāvi.
 • 4. Aizbildnība izbeidzas aizbildnim ar viņa nāvi.
 • 5. Ar mantojuma atstājēja nāvi līgumiskam mantiniekam piekrīt tiesība mantot un līdz ar to arī tiesība pieņemt mantojumu.
 • 6. Mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi vai ar viņa izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu.
 • 7. Ar īpašnieka nāvi īpašuma tiesība pāriet uz viņa mantiniekiem.
 • 8. Darba līgums izbeidzas pats no sevis ar darbinieka nāvi.
 • 9. Pilnvarotāja nāve iznīcina līgumiskās attiecības līdzīgi atsaukumam - izņemot sk. CL 2316.p.
 • 10. Kas vainīgs kāda cilvēka nāvē, tam jāatlīdzina mirušā mantiniekiem ārstēšanas un apbedīšanas izdevumi.
 • 11. Darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 213,43 euro, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • 12. Darba devēja nāve ir pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja darbinieka saistību izpilde ir cieši saistīta tikai un vienīgi ar darba devēju personiski.
 • 13. Ja māte dzemdībās vai laikā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai mirusi vai arī likumā noteiktajā kārtībā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas, bērna tēvam piešķir atvaļinājumu uz laiku līdz bērna 70.dzīvības dienai.
 • 14. Darbiniekam ir tiesības ne ilgāk kā divas darba dienas neveikt darbu sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.